section-7344d96

Regulaminy

 1. Zajęcia indywidualne nauki pływania organizowane są na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykupienia lekcji zgodnie z cennikiem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl
 4. Uczestnik zajęć indywidualnych opłaca wstęp na pływalnię zgodnie z obowiązującym cennikiem www.basenbochnia.pl
 5. Instruktor prowadzący zajęcia opłaca wstęp na pływalnię we własnym zakresie
 6. Cykl zajęć oraz termin ustalany jest indywidualnie z instruktorem
 7. Korzystający ponosi koszt zajęć indywidualnych, jeśli kursant nie poinformuje organizatora o nieobecności do 6h przed umówionymi zajęciami.
 8. Program zajęć indywidualnych dostosowywany jest przez instruktora stosownie do umiejętności pływackich oraz wieku uczestnika
 9. Minimalny wiek uczestnika to 4 lata
 10. Czas zajęć indywidualnych to 45 bądź 30 minut
 11. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do zmiany obuwia podczas wejścia do szatni basenowej.
 12. Uczestnik nie może wchodzić do wody podczas nieobecności instruktora.
 13. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć bądź przekazania kursanta opiekunowi lub ratownikowi.
 14. Uczestnik biorący udział w zajęciach akceptuje regulamin Szkoły Pływania H2O oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Data ostatniej aktualizacji 06.08.2022
 1. Organizatorem zajęć jest KLUB SPORTOWY H2O BOCHNIA NIP: 868-197-72-13
 2. Rozliczenia za zajęcia dokonywane są przelewem raz w miesiącu. Numer konta zostaje przekazany po rejestracji uczestnika na zajęcia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nauki pływania jest podpisanie umowy oraz uregulowanie płatności w danym miesiącu.
 4. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi. Kursant ma możliwość odrobienia w innym terminie 1 nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym po wcześniejszym poinformowaniu prowadzącego.
 5. Zajęcia prowadzone są przez licencjonowanych instruktorów pływania PZP oraz licencjonowanego trenera klasy II. Szkoła Nauki Pływania H2O zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.
 6. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.plywaniebochnia.pl oraz basenbochnia.pl
 7. Czas trwania zajęć wynosi 45 minut
 8. Prawny opiekun uczestnika zajęć ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
 9. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły Pływania H2O Bochnia oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni
 10. Czterokrotny brak obecności na zajęciach bez wcześniejszej informacji powoduje usunięcie z listy kursantów uczestnika zajęć.
 11. Odpowiedzialność za dzieci do godziny rozpoczęcia lekcji oraz po ich zakończeniu ponoszą opiekunowie bądź rodzice.
 12. W zajęciach prawo uczestnictwa mają osoby, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.
 13. Szkoła Nauki Pływania H2O w Bochni zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od niej nie zależnych.
 14. Osoby nie przestrzegające regulaminu Szkoły Nauki Pływania H2O w Bochni oraz regulaminu Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwrotu należności za dane zajęcia.
 15. Prawny opiekun uczestnika biorącego udział w zajęciach Szkoły Pływania H2O wyraża zgodę na fotografowanie oraz późniejsze publikowanie zdjęć w serwisach Facebook, Instagram oraz www.plywaniebochnia.pl
 16. Uczestnik biorący udział w zajęciach akceptuje regulamin Szkoły Pływania H2O oraz Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Data ostatniej aktualizacji 06.08.2022
Dokumenty obozowe

KOMPLET UZUPEŁNIONYCH I PODPISANYCH DOKUMENTÓW ZOSTAWIAMY NA ZBIÓRCE PIERWSZEGO DNIA OBOZU OD 7:30-7:45