section-7344d96

Regulamin

1. CELE IMPREZY

Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Wychowanie dzieci i młodzieży przez aktywne uczestnictwo w zorganizowanych imprezach sportowych i rekreacyjnych.
Umożliwienie młodzieży udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych
Popularyzacja pływania poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych

2. NAZWA IMPREZY

AMATORSKA LIGA PŁYWACKA - ALPA , sezon I wiosna 2022

3. ORGANIZATORZY

Klub Sportowy „H2O Bochnia”
We współpracy z Krytą Pływalnią im. Jana Kota w Bochni

4. PATRONAT

BURMISTRZ MIASTA BOCHNIA
MAŁOPOLSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI
CENTRUM REHABILITACYJNE I SIŁOWNIA FITNESS & BODY BOCHNIA

5. DATA i MIEJSCE IMPREZY

SOBOTA, NIEDZIELA od 1 kwietnia do 10 lipca 2022r.
Zostanie przeprowadzonych 12 weekendów startowych.

9.00 – rozpoczęcie rozgrzewki i startów z mierzonym czasem,
11.00 - rozpoczęcie konsultacji trenerskich,
12.00 – zamknięcie okna startowego.

O ewentualnych zmianach terminu następnej „kolejki ligi pływackiej uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem, który będzie dostępny na stronach organizatorów oraz profilach społecznościowych:
www.plywaniebochniapl
www.facebook.com/plywaniebochnia

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem AMATORSKIEJ LIGI PŁYWACKIEJ – ALPA każda osoba umiejąca pływać spełniająca poniższe warunki:

2. Dokona zgłoszenia u Organizatora, najpóźniej na dwa dni przed datą kolejnej „kolejki” Amatorskiej Ligi Pływackiej.
Zgłoszenia do zawodów można zrobić poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.plywaniebochnia.pl lub w kasie basenu, jednak nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem kolejki (szczegółowy kalendarz Amatorskiej Ligi Pływackiej umieszczony jest na stronie internetowej).

Osoby zgłaszające się w kasie basenu powinni zostawić następujące dokumenty:
- Karta zgłoszeniowa
- Oświadczenie o stanie zdrowia ( plik do pobrania ze strony )
- Zgodna rodzica/prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich

Osoby zgłaszające się przez formularz zgłoszeniowy ze strony www, zamieszczają powyższe pliki w formularzu.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia udostępnionej karty zgłoszeniowej, w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 zgłoszenia wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.
Zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu zawodów!!!

3. Uiści opłatę startową w kwocie 50 zł na cały czas trwania rozgrywek i zawody końcowe (w ramach tego otrzymuje: pomiar czasu na dystansie oraz porady trenerskie). Uczestnik ponosi koszty wejścia na basen na czas startów mierzonych. Każdy z uczestników otrzyma również filmiki ze swoich konsultacji z krótkimi poradami, na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

4. Wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu i akceptacją warunków uczestnictwa w AMATORSKIEJ LIDZE PŁYWACKIEJ - ALPA

5. Startujący zawodnicy zobligowani są do opłacenia wejścia na pływalnię we własnym zakresie. Cena specjalna dla zawodników AMATORSKIEJ LIGIPŁYWACKIEJ – ALPA TO 10,00 ZŁ / os.

6. AMATORSKA LIGA PŁYWACKA – ALPA ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby bez ograniczeń wiekowych.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach pływackich na swoją wyłączną odpowiedzialność, a zawodnicy poniżej 18 roku życia, rodzica lub prawnego opiekuna. Do udziału w zawodach pływackich dopuszcza się wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do udziału w tego typu imprezach- potwierdzając to podpisanym oświadczeniem ( plik do pobrania ze strony, zakładka ALPA –OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA )
Potwierdza, zawodnik, rodzic lub prawny opiekun nieletniego uczestnika zawodów pływackich lub osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Amatorskiej Ligi Pływackiej.

7. Dystanse i kategorie wiekowe.

Organizator przewiduje rywalizację w Amatorskiej Lidze Pływackiej – ALPA w następujących kategoriach i odpowiadających im dystansach:

6lat i młodsi ( dopuszczalne pływanie z deską lub makaronem ) - 12,5m ( duży basen)
7-8 lat (z podziałem dziewczęta / chłopcy) – 25 m, duży basen
9-10 lat (z podziałem dziewczęta / chłopcy) – 50 m, duży basen
11-13 lat (z podziałem dziewczęta / chłopcy) – 50 m, duży basen
14-16 lat (z podziałem dziewczęta / chłopcy) – 50 m, duży basen
17-18 lat (z podziałem dziewczęta / chłopcy) – 50 m, duży basen
Open ( 19-49 lat ) (z podziałem kobiety / mężczyźni) – 50 m, duży basen
Masters ( 50+ ) (z podziałem kobiety / mężczyźni) – 50 m, duży basen

Zawodnicy posiadający licencję PZP ze statusem AKTYWNY będą klasyfikowani w odrębnej klasyfikacji.

8. Sędziowie mierzący czas

W czasie zawodów Amatorskiej Ligi Pływackiej – ALPA stosowany będzie ręczny pomiar czasu – jeden sędzia mierzący czas na jeden tor. Sędziowie mierzący czas postępują zgodnie z zasadami określonymi w oficjalnych przepisach organizacji zawodów pływackich.

9.Punktacja
Będzie prowadzona tylko punktacja indywidualna dla poszczególnych zawodników według wzoru punktacji FINA dla stylu pływackiego, w którym zawodnik zdecyduje się startować.
Każdy zawodnik aby być sklasyfikowany do zawodów finałowych Ligi, jest zobowiązany odbyć co najmniej 8 startów mierzonych. Zawodnicy, którzy odbędą 12 zarejestrowanych startów mierzonych otrzyma bonus w postaci dodatkowych 10 punktów FINA do klasyfikacji końcowej Amatorskiej Ligi Pływackiej ALPA.

O kolejności zawodników w klasyfikacji końcowej decydują:

1. Klasyfikacja końcowa będzie sumą punktów z 5 najlepszych startów mierzonych, obliczanych wg. według FINA. Bieżąca tabela wyników będzie publikowana raz w tygodniu na stronach Organizatorów, po zakończonych startach mierzonych, na podstawie przelicznika punktacji FINA.
2. Każdy z uczestników Ligi otrzymuje punkty. Podczas startów mierzonych i zawodów nie będzie dyskwalifikacji - zawodnikowi za przedwczesny start zostaną dodane 2 sekundy do końcowego wyniku.
3. Do startów w finałowych zawodach nominację uzyska pierwsze 6 osób z najlepszymi wynikami klasyfikacji końcowej według punktacji FINA, w każdej kategorii wiekowej.

7. NAGRODY

Każdy z uczestników Amatorskiej Ligi Pływackiej - ALPA otrzyma pamiątkowy dyplom.

Uczestnicy finału otrzymają następujące nagrody:
Miejsce I puchar, medal dyplom oraz nagrody ufundowane od sponsorów i partnerów ALPA
Miejsce II medal, dyplom oraz nagrody ufundowane od sponsorów i partnerów ALPA
Miejsce III medal, dyplom oraz nagrody ufundowane od sponsorów i partnerów ALPA
Miejsce IV-VI dyplom oraz nagrody ufundowane od sponsorów i partnerów ALPA

Każdy uczestnik finału otrzyma voucher o wartości 60zł do wykorzystania na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni!
Szczegółowy regulamin finału zostanie zapisany i opublikowany w odrębnym dokumencie

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Amatorską Ligę Pływacką – ALPA i podczas powrotu po jej zakończeniu. Każdy uczestnik bierze udział w Lidze na własną odpowiedzialność ( w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

Organizatorzy oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z organizacją i przeprowadzeniem Ligi Pływackiej nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed w trakcie i po Lidze. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy uczestnikom Ligi i osobom trzecim. Uczestnicy oświadczają że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia podane w oświadczeniu są kompletne i zgodne z prawdą.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu uczestnictwa w Amatorskiej Lidze Pływackiej – ALPA. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników w Amatorskiej Lidze Pływackiej – ALPA. oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska. Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Amatorskiej Lidze Pływackiej – ALPA. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego przez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m. in. : utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym na kliszy fotograficznej, drukiem, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in.: Internecie i intranecie ), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Uczestnicy podczas Amatorskiej Ligi Pływackiej – ALPA zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu

Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na str. internetowych Organizatorów w AMATORSKA LIGA PŁYWACKA – ALPA oraz w formie drukowanej w obiekcie Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni.